فیزیک پیش موج مکانیکی تابع موج

حجم فایل : 648.6 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 18
بنام خدا فیزیک پیش دانشگاهی
موج مکانیکی(تابع موج) اگر معادله‌ی ارتعاش منبع باشد و بخواهیم معادله‌ی ارتعاش نقطه‌ی A که در فاصله‌ی x از منبع می‌باشد را به‌دست آوریم، این‌گونه استدلال می‌کنیم که ارتعاش این لحظه‌ی A همان است که رسیده است.
ثانیه قبل از منبع تولید شده و حالا به A K عدد موج است که از روابط زیر به دست می آید: می‌دانیم تمام نقاط نسبت به منبع تأخر فاز دارند. پس معادله ارتعاشی نقطه در شکل بالا که راستای انتشار موج در جهت منفی محورx است، به‌صورت می‌باشد. ( )
می‌توان گفت هرگاه بین دو نقطه از محیط فاصله باشد، این اختلاف فاصله، ایجاد اختلاف فاز می‌کند که از رابطه روبه‌رو به‌دست می‌آید:
و تمرین: اگر معادله‌ی ارتعاش یک محیط برابر باشد:
الف) موج طولی است یا عرضی؟
ب) سرعت انتشار و طول موج را به‌دست آورید.
ج) بُعد ارتعاش یک ذره از محیط در و در لحظه ؟ موجی در محیطی یک بعدی با سرعت در حرکت است. اختلاف فاز دو نقطه از محیط که به فاصله‌ی 2 متر از یک‌دیگر قرار دارند، در لحظه‌ی برابر است. طول موج این موج چند متر و اختلاف فاز این دو نقطه در لحظه‌ی چند رادیان است؟ 1)12
2)12
3)6
4)6 و و و و تست نقش موجی در لحظه‌ی مطابق شکل است. اختلاف فازبین دو نقطه A و B در لحظه‌ی چند رادیان است؟ (سراسری تجربی ـ 86) 1) 2) 3) 4) تست موجی با بسامد در محیطی منتشر می‌شود. اگر کم‌ترین فاصله‌ی بین دو نقطه که از آن محیط با هم اختلاف فاز دارند باشد، سرعت انتشار موج چند است؟ (سراسری ریاضی ـ 81)
1) 150
2) 200
3) 2500
4) 300 تست پاسخ اختلاف فاز بین دو نقطه از محیط انتشار است. در صورتی‌که بین این دو نقطه، یک نقطه هم‌فاز با نقطه اوّل داشته باشیم، فاصله دو نقطه کدام گزینه است؟ 1) 2) 3) 4) تست پاسخ تابع موج در نقطه های B , A از یک محیط عبارت است از و
. اگر سرعت انتشار موج در محیط مزبور 6 متر بر ثانیه باشد، فاصله ی نقطه ی B از نقطه ی A چند سانتی متر است؟ (سراسری تجربی-78)
1) 2 2) 5 3) 10 4) 200 تست پاسخ نقش موجی در لحظه ی مطابق شکل است. اگر سرعت انتشار موج باشد، در لحظه ی مکان نوسانگر A چند سانتی متر است؟ (سراسری ریاضی-87)
1) 1- 2) 1
3) 2- 4) 2 تست پاسخ شکل موجی در لحظه ی مطابق شکل زیر است. موج با سرعت در حال انتشار است. سرعت نقطه ی M از این محیط در لحظه ی ...